Všeobecné obchodní podmínky Netventic Technologies s.r.o.

Platné od 1.1.2012 do 1.4.2014

Obecná ujednání

Smluvní vztah a platnost těchto obchodních podmínek vzniká v okamžiku vytvoření klientského účtu Netventic nebo přímým nákupem řešení Netventic (software Learnis, Firmis, související služby provozu atd. - dále jen Netventic, nebo „poskytovatel“) pro obě strany. Toto je také považováno za závaznou objednávku služeb.

Netventic řešení je internetová platforma poskytována jako služba nebo prodaná jako trvalá licence. Každý klient může obdržet zdarma Trial – zkušební verzi na dobu třiceti dnů. V tomto období si klient může vyzkoušet práci s internetovou platformou, má možnost importovat a spravovat obsah, správce, uživatele a všechny položky v systému. Na konci tohoto bezplatného zkušebního období si klient může zakoupit řešení Netventic nebo kontaktovat náš tým. Pokud tak neučiní do 14 dní od ukončení zkušebního období, zkušební provoz bude pozastaven.

Poskytování Netventic řešení je možné ukončit písemnou výpovědí zaslanou druhé straně v písemné podobě nebo formou elektronické zprávy zaslané na kontaktní e-mail (není-li smlouvou stanoveno jinak). Výpovědní lhůta je stanovena na 3 kalendářní měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Zálohování klientských dat, na které má klient nárok po skončení služby nejpozději do 14 dnů po skončení služby, je zpoplatněno dle aktuálního ceníku.

Poskytování Netventic řešení bude okamžitě ukončeno na základě hrubého porušení povinností smluvních stran.

Platební i obchodní podmínky nebo fakturační politiku může poskytovatel kdykoliv změnit, podle vlastního uvážení. Klient souhlasí s tím, že Netventic řešení může zahrnovat zasílání určitých sdělení z Netventic oddělení podpory, jako jsou oznámení o službách, administrativní zprávy a newslettery. Tato komunikace je považována za součást Netventic řešení a není možné se z odběru těchto sdělení odhlásit.

Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel je povinen zřídit a poskytovat licenci systému Netventic řešení v rozsahu dle objednávky klienta. Poskytovatel má povinnost spravovat klientská data a zajistit hladký provoz Netventic řešení. Poskytovatel je povinen zabezpečovat službu před narušením provozu 3. stranou nebo některým uživatelem v závislosti na charakteru poskytnutých programových prostředků. V případě, že nastane situace, kdy se dostane do konfliktu řešení bezpečnosti a rozsahu nabízených služeb, má přednost bezpečnost služby.

Poskytovatel je oprávněn omezit či úplně pozastavit poskytování služby, v případě, že tím odvrátí vznik nebo zabrání trvání škody poskytovateli, klientovi nebo třetím stranám.

Poskytovatel je odpovědný pouze za skutečné škody, které způsobí prokazatelným zanedbáním své povinnosti vyplývající z objednávky. Náhrada škody bude poskytnuta vždy pouze formou slevy z ceny provozních poplatků za Netventic řešení. Náhrada škody je omezena maximální cenou služby za platební období. Poskytovatel služeb se zavazuje zpracovávat a uchovávat osobní údaje klientů v souladu s platnými právními předpisy.

V případě přerušení služby z důvodu neuhrazení služby klientem, neodpovídá poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat klienta a ztrátou dostupnosti provozovaných aplikací. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené ztrátou přístupových údajů klientem.

Práva a povinnosti klienta

Klient na základě objednávky a následného zřízení licence Netventic řešení získává právo používat tuto službu / licenci.

Klient se zavazuje zaplatit za poskytované řešení (licenci, provozní poplatky) poskytovateli řádně a včas. Klient je povinen udržovat přístupové údaje v bezpečí.

Klient není oprávněn využívat služby ke zřízení vlastní činnosti, která by byla svou povahou konkurenční k činnosti poskytovatele, zejména k poskytování služeb pod vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost. Zřízení takovéto činnosti je považováno za hrubé porušení povinností klienta.

Klient je odpovědný za dodržování těchto podmínek u všech dílčích uživatelů, je odpovědný za legálnost svých vlastních vložených údajů do Netventic řešení a za prostředky, kterými získal svá data, která jsou k dispozici v Netventic řešení.

Klient nesmí využívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva poskytovatele, třetích stran nebo by mohl zapříčinit znevýhodnění ostatních uživatelů při využívání sdílených prostředků. Klient nesmí využívat poskytnuté prostředky ani takovým způsobem, kterým by získal neoprávněné zvýhodnění oproti ostatním uživatelům, nebo takovým způsobem, který by mohl vést k porušení nebo poškození provozu služby. Za závažné porušení povinností klienta je považován zejména pokus o narušení bezpečnosti a nepřetržitosti provozu služby.  Klient nesmí uveřejňovat obsah, který je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. Nesmí také uveřejňovat obsah s eroticky laděnou tématikou. Stránky s tímto obsahem nejsou povoleny ani za podmínky přístupu chráněného heslem. Porušení tohoto článku opravňuje poskytovatele k pozastavení či zrušení veškerých služeb poskytovaných klientovi. V případě hrubého porušení těchto povinností dojde k okamžitému zrušení služby / licence Netventic řešení bez jakýchkoliv náhrad.

V případě zjištění závady v provozu Netventic řešení, uplatní klient reklamaci služby neprodleně po zjištění písemně na e-mail: support@netventic.com.

V případě prodlení klienta s úhradou některé z plateb má poskytovatel právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z celkové dlužné částky za každý den prodlení. Dále má poskytovatel právo účtovat klientovi poplatek za každou jednotlivou upomínku k úhradě po lhůtě splatnosti ve výši 1.500,-Kč bez DPH. Prodlení úhrady ceny služby nebo porušení splatnosti faktur je považováno za hrubé porušení povinností klienta. Cena služby a platební podmínky jsou stanoveny dle aktuálního ceníku poskytovatele. Cena služby je vždy na základě typu služby / licence na dané období.

Pokud v daném platební období nejsou dodrženy garantované parametry služby (zejména dostupnost Netventic řešení), má klient právo požadovat snížení ceny poskytované služby za dané období. Tato kompenzace je omezena maximální cenou služby za měsíc.

Zaujali jsme Vás?

Rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Telefon: +420 777 967 347