Všeobecné obchodní podmínky

Platné od 1.10.2003 do 4.8.2010

Smluvní strany

Dodavatel: Firma Petr Musil, Krásného 16, 63600 Brno, IČ: 70456518, DIČ: CZ7910053844 (dále jen jako „poskytovatel“).

Smluvní vztah a platnost těchto obchodních podmínek vzniká v okamžiku provedení objednávky ze strany zákazníka (dále jen jako "objednatel"), například pomocí e-mailové komunikace nebo uhrazením zálohy na dohodnuté služby, tedy připsáním peněz na účet poskytovatele.

Obecná ujednání

Předmětem smluvního vztahu je zejména poskytování služeb webhostingu k provozu webových stránek dodaných výrobcem (poskytovatelem) v rámci smlouvy o dílo, ale mohou být uplatněny i na jiné služby dlouhodobého charakteru, které nejsou součástí smlouvy o dílo (například poplatky za domény, e-maily atp.). Objednatel je s těmito OP seznámen již před podpisem smlouvy o dílo. Tyto OP též nahrazují smlouvu o dílo v případě, že tato s odběratelem nebyla vůbec sepsána.

Poskytování webhostingu je možné ukončit písemnou výpovědí zaslanou druhé straně v písemné podobě nebo formou elektronické zprávy zaslané na e-mail poskytovatele. Výpovědní lhůta je 3 měsíce!

Webhosting bude okamžitě ukončen (vypnut) na základě hrubého porušení povinností smluvních stran.

Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel může kdykoliv v budoucnu měnit platební i obchodní podmínky, splatnost faktur a jiné obchodní parametry podle vlastního uvážení. Objednatel bude o této změně informován na stránkách formou nové verze obchodních podmínek.

Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel je povinen provozovat webhosting v kvalitě dle objednávky (od objednatele).

Poskytovatel je oprávněn vypnout webhosting v případě, že objednatel dlouhodobě neplatí, popřípadě nadměrně zatěžuje sdílené prostředky.

V případě vypnutí webhostingu z důvodu neuhrazení služby objednatelem či nadměrného zatěžování webhostingu, neodpovídá poskytovatel za škody.

Práva a povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje platit za webhosting poskytovateli řádně a včas.

Objednatel je povinen udržovat přístupové údaje v bezpečí.

Objednatel nesmí využívat webhosting tak, že by porušoval chod webhostingu. Za závažné porušení je považován zejména pokus o narušení bezpečnosti a nepřetržitosti provozu.

Objednatel nesmí uveřejňovat obsah, který je v rozporu se zákonem. Porušení opravňuje poskytovatele k pozastavení či zrušení veškerých služeb bez jakýchkoliv náhrad.

Reklamace uplatní objednatel neprodleně po zjištění závady a to písemně na e-mail poskytovatele.

Prodlení úhrady služby nebo porušení splatnosti faktur je považováno za hrubé porušení povinností objednatele. Cena služby a platební podmínky jsou stanoveny dle aktuálního ceníku poskytovatele. Ceny se mohou kdykoliv změnit!

Pokud není opakovaně dodržena kvalita webhostingu (výpadky, nedostupnost, chyby), má objednatel právo požadovat zpět poplatek na dané období (na základě reklamace).

Zaujali jsme Vás?

Rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Telefon: +420 777 967 347